1. ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

obchodní společnost EVLS FITNESS s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00

IČO: 242 97 909, DIČ: CZ24297909

zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod spisovou značkou: C 194137

webové stránky: www.evls.cz, e-mail: info@evls.cz

tel.: +420 603 289 785

2. INFORMACE

2.1 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH), poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a včetně nákladů na doručení zboží.

2.2 Fotografie uvedené na stránkách e-shopu prodávajícího odpovídají prodávanému zboží. Prodávající neprovozuje tzv. kamenný obchod, kde by si kupující mohl zboží prohlédnout a převzít.

2.3 Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které stanovuje, že se má za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit, se nepoužije. 

2.4Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.5 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

2.6 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: Kupující provede výběr zboží, které má v úmyslu objednat a od prodávajícího koupit, kliknutím na pole „ADD TO CART/vložit do košíku“ u požadovaného zboží. Zboží bude tímto vloženo do virtuálního nákupního košíku. Po dokončení výběru požadovaného zboží klikne kupující na záložku „PROCEED TO CHECKOUT/Přejít k objednávce“. Kliknutím na pole „PROCEED TO CHECKOUT/Přejít k objednávce“ se kupující dostane k vybraným informacím o objednávce (Údaje o zákazníkovi, Doručovací adresa, Způsob doručení, Způsob platby, Poznámka). Objednávku učiní kupující kliknutím na pole „PLACE ORDER/Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po učinění objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením uvedeného potvrzení o obdržení objednávky kupujícímu.

2.7 Prodávající je povinen zajistit, aby kupující vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem “Objednávka zavazující k platbě” nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je smlouva neplatná, ledaže se jí kupující dovolá.

2.8 Způsob platby ceny zboží:

• převodem na bankovní účet prodávajícího; nebo

• prostřednictvím a za podmínek užití platební brány Stripe. 

2.9 Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

2.10 Prodávající upozorní kupujícího bezprostředně před tím, než učiní objednávku, jasným a výrazným způsobem na údaje o hlavních vlastnostech zboží, a to v rozsahu odpovídajícím použitém prostředku komunikace na dálku a povaze zboží.

2.11 Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před odesláním objednávky: Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl (v případě požadavku kupujícího na změnu údaje má kupující možnost do odeslání objednávky vrátit se v jím použitém internetovém prohlížeči zpět a jakýkoliv údaj změnit). 

2.12 Kupující odesláním objednávky stvrdí, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim zcela porozuměl, případně že mu byl jejich obsah a význam dostatečně vysvětlen a že je takto přijímá jako součást kupní smlouvy. Kupující přitom výslovně přijímá a souhlasí s ustanoveními odst. 2.3, 2.15, 10.6 a 10.7 těchto obchodních podmínek.  

2.13 Prodávající neprodleně po učinění objednávky potvrdí kupujícímu prostřednictvím a-mailu obdržení objednávky, a to na adresu kupujícího uvedenou v objednávce (potvrzení musí obsahovat označení zboží, jeho množství a cenu). V případě způsobu platby převodem sdělí současně kupujícímu údaje k platbě.

2.14 Potvrzení obsahu smlouvy, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 

2.15 Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího nebo její část odmítnout. Musí se tak ale stát ještě před uzavřením smlouvy, z důvodu, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem zvýšila cena zboží, za kterou prodávající zboží nakupuje, nebo z jiného obdobného důvodu. Odmítnutí objednávky musí prodávající učinit prostřednictvím a-mailu, a to neprodleně po učinění objednávky. Prodávající se v takovém případě zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího s návrhem dalšího postupu. 

2.16 V přiměřené době po uzavření smlouvy, nejpozději však v okamžiku dodání zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě a znění těchto obchodních podmínek. Současně kupujícímu odešle daňový doklad – fakturu.

3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

3.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Doba dle předchozí věty tohoto odst. 3.1 těchto obchodních podmínek však nezačne běžet před zaplacením celé ceny zboží. 

3.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce kupujícího.

3.3 Kupující je povinen zboží převzít. Kupující je dále povinen si zboží při jeho převzetí ihned překontrolovat.

3.4 Doklady ke zboží odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím.

3.5 Zboží je expedováno prostřednictvím dopravce, zejména prostřednictvím DPD Service. 

3.6 Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

3.7 Zboží může být kupujícímu dodáno s jiným názvem, než je uveden na stránkách e-shopu prodávajícího (například z důvodu změny názvu výrobcem zboží).

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

4.2 Lhůta pro toto odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:

• kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží;

• kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední kus zboží (platí pro smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně); nebo

• kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část dodávky zboží (platí pro smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

4.3 Aby byla dodržena uvedená lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když kupující odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty odešle.

4.5 Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.6 Odstoupit od smlouvy může kupující jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, e-mail: info@evls.cz, tel.: +420 603 289 785 (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailu). Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

4.7 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které prodávající na základě smlouvy od kupujícího přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, ledaže se strany dohodnou jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

4.8 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží před jejím uplynutím. 

4.9 Přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

4.10 Přijaté peněžní prostředky může prodávající kupujícímu vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4.11 Kupující odpovídá (pouze) za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.12 Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

4.13 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (tento odst. 4.13 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na nákup testovací soupravy k analýze střevního mikrobiomu).

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

5.2 JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

5.2.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. neodpovídá sjednanému popisu, druhu a množství, nemá ujednanou jakost, funkčnost či jiné ujednané vlastnosti, není vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, nebylo dodáno s ujednaným příslušenstvím a návodem k použití, není vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi neodpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které mohl kupující rozumně očekávat, nebo nebylo dodáno s příslušenstvím a návodem k použití, které mohl kupující rozumně očekávat), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

5.2.2 Prodávající však kupujícímu odpovídá jen za vady, které má zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví do dvou let od jeho převzetí. 

5.2.3 Během 1 roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 

5.2.4 Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odst. 5.2.2 a 5.2.3 těchto obchodních podmínek neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

5.2.5 Soud právo z vady zboží kupujícímu přizná i v případě, že vada nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

5.2.6 Vadu lze vytknout jen prodávajícímu (není žádná jiná osoba určená k provedení opravy).  

5.2.7 Zboží má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení kupující věděl nebo musel vědět. 

5.2.8 Za vadu zboží se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

5.2.9 Pokud zboží nemá některou z obvyklých vlastností, nicméně prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy na tuto skutečnost zvlášť upozorní a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasí, nejedná se o vadu zboží. 

5.2.10 Vadou zboží dále není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

5.2.11 Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud vadu sám způsobí.

5.3 ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

5.3.1 Má-li zboží vadu, může kupující požadovat odstranění této vady. Podle své volby může kupující požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

5.3.2 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

5.3.3 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

5.3.4 K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

5.3.5 Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč.

5.3.6 Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

• prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 5.3.3 a 5.3.4 těchto obchodních podmínek;

• se vada projeví opakovaně; 

• je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

• je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

5.3.7 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5.3.8 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

5.3.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

5.3.10 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

5.3.11 Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5.4 ZÁRUKA ZA JAKOST

5.4.1 Prodávající na zboží neposkytuje záruku za jakost.

6. REKLAMAČNÍ PROCES

6.1 Jakmile kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a sdělí mu, které právo z vad zboží si zvolil (uplatnění reklamace). 

6.2 Kupující dále předá / doručí zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném nejlépe původním obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.3 Vadu lze vytknout buď označením vady, nebo oznámením, jak se vada projevuje.

6.4 Práva kupujícího z vad zboží jsou uvedena shora, zejména v odst. 5.3.1 a 5.3.6 těchto obchodních podmínek. 

6.5 Reklamaci je možno uplatnit výlučně u prodávajícího. Vadu lze vytknout a právo z vad zboží si zvolit například písemně zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího: Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00 nebo e-mailu na adresu info@evls.cz. Kupující by měl vždy uvést i své kontaktní údaje.

6.6 Kupující je povinen při reklamaci prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

6.7 Prodávající je povinen přijmout zboží ve svém sídle na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00. 

6.8 Prodávající je povinen vydat kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (které právo z vad zboží si zvolil) a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.9 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

6.10 Lhůta pro vyřízení reklamace podle předchozího odst. 6.9 těchto obchodních podmínek neběží, dokud kupující nepředá / nedoručí zboží prodávajícímu. 

6.11 Po marném uplynutí lhůty podle odst. 6.9 těchto obchodních podmínek může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.12 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím je obchodní společnost EVLS FITNESS s.r.o., se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČO: 242 97 909, zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod spisovou značkou: C 194137, webové stránky: www.evls.cz, e-mail: info@evls.cz. Další kontaktní údaje na správce jsou k dispozici na www.evls.cz/kontakt.

7.2 Účelem zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím je realizace koupě zboží.

7.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím je plnění povinností vyplývajících pro správce (prodávajícího) z uzavřené kupní smlouvy (jedná se například o povinnost správce [prodávajícího] odevzdat kupujícímu objednané zboží) a z právních předpisů (jedná se například o povinnost správce [prodávajícího] vyplívající pro něj z právních předpisů o povinné archivaci osobních údajů) a dále oprávněný zájem správce (prodávajícího) představovaný vymáháním případných právních nároků vzniklých správci (prodávajícímu) vůči kupujícímu v souvislosti s koupí zboží, včetně vymáhání případných pohledávek správce (prodávajícího) za kupujícím mimosoudní cestou.

7.4 Příjemcem osobních údajů poskytnutých kupujícím je obchodní společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s., se sídlem na adrese Brno, Karásek 1767/1, PSČ 621 00, IČO: 634 71 507, zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod spisovou značkou: B 3917, webové stránky: www.genetify.me, e-mail: info@genetify.me (tento odst. 7.4 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na případy nákupu testovací soupravy k analýze střevního mikrobiomu).

7.5 Uloženy budou kupujícím poskytnuté osobní údaje do uplynutí tří let od uzavření kupní smlouvy.

7.6 Kupující má právo od správce (prodávajícího) požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, má dále právo na jejich opravu nebo výmaz, případně na omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (podrobněji jsou tato práva upravena v článcích 15 až 20 nařízení GDPR). V souvislosti se zpracováním osobních údajů kupujícího má kupující dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7.7 Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování poskytnutých osobních údajů, které se kupujícího týkají. Správce (prodávající) pak (tj. po vznesení námitky dle předchozí věty) osobní údaje dále pro účely jeho oprávněného zájmu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy kupujícího nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Toto je upraveno v článku 21 nařízení GDPR.

7.8 Požadavek na poskytnutí osobních údajů poskytnutých kupujícím je založen zákonem, smlouvou a požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. Za předpokladu, že kupující chce se správcem (prodávajícím) kupní smlouvu uzavřít, je povinen správci (prodávajícímu) osobní údaje poskytnout. Pokud by kupující poskytnuté osobní údaje správci (prodávajícímu) neposkytl, nemohl by správce (prodávající) například plnit své povinnosti z kupní smlouvy a právních předpisů pro něj vyplývající. Požadavek na poskytnutí identifikačních údajů kupujícího je dále nezbytný pro uzavření kupní smlouvy. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů, tedy identifikačních údajů kupujícího, by nebylo možné kupní smlouvu vůbec uzavřít.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

• mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@evls.cz;

  • mimosoudní řešení sporů je dále možné prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení;

• mimosoudní řešení sporů je rovněž možné prostřednictvím Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 120 00, IČO: 000 20 869, která je pro oblast sporů mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřené kupní smlouvy věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (a to dle ustanovení § 20d a následujících zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze najít na www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Údaj, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

•   dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 120 00, IČO: 000 20 869, Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz. Česká obchodní inspekce jako dozorový a kontrolní orgán státní správy kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O TESTOVACÍ SOUPRAVĚ K ANALÝZE STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

9.1 V případě, že objednaným zbožím bude testovací souprava k analýze střevního mikrobiomu (testovací souprava), aplikují se rovněž pravidla tohoto odst. 9 těchto obchodních podmínek.

9.2 Testovací souprava neslouží k diagnostice, jedná se o komerční produkt. Na základě výsledku není možné vyvozovat zdravotní diagnózu ani nasadit léčbu.

9.3 Po převzetí testovací sady je nezbytné, aby kupující provedl následující kroky.

9.4 Kupující si na webových stránkách obchodní společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s., se sídlem na adrese Brno, Karásek 1767/1, PSČ 621 00, IČO: 634 71 507, zapsané v OR vedeném KS v Brně pod spisovou značkou: B 3917, na www.genetify.me/register vytvoří osobní účet.

9.5 Kupující následně zadá na www.genetify.me/activate unikátní kód testovací soupravy, který mu prodávající dodá společně s testovací soupravou, odsouhlasí uživatelské podmínky (dostupné na www.genetify.me/doc/uzivatelske-podminky) a odsouhlasí rovněž dokument Souhlas s genetickou analýzou a zpracováním biologického odběru (dostupný na www.genetify.me/doc/souhlas-s-genetickou-analyzou).

9.6 Kupující provede odběr malého vzorku stolice dle návodu k použití, který mu prodávající dodá společně s testovací soupravou.

9.7 Kupující ve svém osobním účtu dle odst. 9.4 těchto obchodních podmínek vyplní dotazník nutný k vyhodnocení testování. Po dokončení tohoto kroku dojde k aktivaci testovací soupravy.

9.8 Dopravce obchodní společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s., IČO: 634 71 507, vyzvedne u kupujícího testovací soupravu a odveze do laboratoře této společnosti. Termín vyzvednutí si kupující zvolí ve svém osobním účtu dle odst. 9.4 těchto obchodních podmínek po aktivaci soupravy. 

9.9 Kupující bere na vědomí, že vyhodnocení testování je poskytnutím služby a výslovně souhlasí, aby prodávající, respektive obchodní společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s., IČO: 634 71 507, tuto službu poskytla ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Cena této služby je již zahrnuta v ceně testovací soupravy.

9.10 Výsledky testování budou kupujícímu dodány elektronicky prostřednictvím jeho osobního účtu dle odst. 9.4 těchto obchodních podmínek a v listinné podobě prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou při aktivaci testovací soupravy.

9.11 Obchodní společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s., IČO: 634 71 507, ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek nabízí možnost placených konzultací testování / výsledku testování s odborníkem. Termín případné konzultace si může kupující zvolit ve svém osobním účtu dle odst. 9.4 těchto obchodních podmínek prostřednictvím a za podmínek rezervačního systému Reservio (podmínky tohoto rezervačního systému jsou dostupné na www.reservio.com/cs/vseobecne-podminky). Cena této služby poskytované obchodní společností BioVendor – Laboratorní medicína a.s. není zahrnuta v ceně testovací soupravy.  

10. OSTATNÍ

10.1 Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.2 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. V případě rozporu ujednání obsažených v uzavřené kupní smlouvě s těmito obchodními podmínkami mají ujednání v kupní smlouvě před zněním těchto obchodním podmínek přednost.

10.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i v následujících případech:

• po uzavření smlouvy se ukončí výroba zboží; 

• po uzavření smlouvy ukončí dodavatel zboží dodávku zboží prodávajícímu.

• stane-li se plnění prodávajícího po uzavření smlouvy nesplnitelným; nebo

• dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností spočívající v neúměrném zvýšení nákladů plnění prodávajícího.

10.7Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku použití zboží v rozporu s českým návodem k použití, který je ke zboží přiložen. Prodávající proto doporučuje kupujícímu návod k použití pečlivě uchovat.

10.8 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.9 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

10.10 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

10.11 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2023.

——————————————————————————————————

PŘÍLOHA Č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: 

EVLS FITNESS s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00

e-mail: info@evls.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení kupujícího/kupujících:

Adresa kupujícího/kupujících:

Datum:

Podpis kupujícího/kupujících (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) :

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte